Riemann-Summe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Linke" Summe:

 

Riemann Untersumme (Left Riemann Sum)

"Rechte" Summe:

 

Riemann Obersumme (Right Riemann Sum)

Mittelpunktsumme:

 

Riemann Mittelpunktsumme (Midpoint Riemann Sum)